หน้าข่าว

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 08 กรกฎาคม 2560


     งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้รูปแบบ "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านทรัพยากรดิน จากยอดดอยสู่ชายทะเล" โดยมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ดังนี้
     - นิทรรศการ และการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ
     - นิทรรศการ การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
     - นิทรรศการ แนะนำและการใช้ประโยชน์จากชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD test kits)
     - นิทรรศการ แนะนำและการใช้ประโยชน์ Application ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน

     เว็บไซต์รายละเอียดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2560
     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

แผนที่การเดินทาง


รูปข่าว