หน้าข่าว

พด. จัดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายปี' 60

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

headerพด. จัดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายปี' 60header


         จากการที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification : UNCCD) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาจึงเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ ในประเทศของตน

         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สําหรับปี 2560 นี้ สํานักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์คือ “Our Land, Our Home, Our Future" เพื่อมุ่งเน้นถึงปัญหาการอพยพ ย้ายถิ่นที่เกิดจากปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยสิ่งสําคัญที่สุดคือ หากชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินและตระหนักถึงความสําคัญต่อการผลิตอาหารการสร้างรายได้และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหารก็จะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน ละทิ้งพื้นที่ รวมทั้งหากรักษามาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการที่ดินให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบหรือสร้างการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

         ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะจัดสัมมนาเนื่องในวันแห่งการ ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 (World day to combat desertification) ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 4 - 6 ศูนย์ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและลิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 250 คน สําหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การอ่านสารจากเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย การบรรยายพิเศษ จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตอาหาร (โครงการทุ่งกุลาร้องไห้) 2) เศรษฐศาสตร์กับความเสื่อมโทรมของที่ดิน “Economic of Land Degradation" 3) เป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน (Land Degradation neutrality : LDN) และการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการป่าไม้จากองค์กรภาคประชาสังคม การนําเสนอการดําเนินงาน และนิทรรศการตัวอย่างความสําเร็จของการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดิน พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “ดินดี น้ําอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” นิทรรศการ Agri - Map และนิทรรศการความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ป่าไม้ สู่ความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน

         อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะได้รับความรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและน้้ำที่มีส่วนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน การละทิ้งพื้นที่ ตลอดจนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมอันเป็นการเชื่อมโยงความสําเร็จไปสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ดินที่ยั่งยืน

          อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว