หน้าข่าว

พด. ลุยเคลื่อนแผนปฏิรูปภาคเกษตร ระดมสมองจัดการผลิต-ตลาด ยกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

headerพด. ลุยเคลื่อนแผนปฏิรูปภาคเกษตร ระดมสมองจัดการผลิต-ตลาด ยกมตรฐานเกษตรอินทรีย์header


         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การปฏิรูปภาคการเกษตร มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดทั้งผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มและความต้องการสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กําหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ประโยชน์ทั้งเกษตรกรที่จําหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้ราคาสูงขึ้น และผู้บริโภคมีทางเลือกสินค้าที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง อีกทั้งการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ต่อคณะรัฐมนตรีและได้ผ่านความเห็นชอบ โดยจะใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะช่วยผลักดันประเทศไทยเป็นผู้นําในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

         ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้บริโภค และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด ซึ่งผลผลิตที่ได้จากเกษตรอินทรีย์โดยตรง ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อขยายผลและร่วมกันผลักดันการทําเกษตรอินทรีย์ การวางแผนพัฒนา ด้านระบบอาหาร ด้านคุณชีวิตและด้านอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ผู้บริโภค รวมถึงองค์การภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องแนวทางการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ การเสวนาเรื่องการวิเคราะห์ และถอดบทเรียนในการวางแผนการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ การระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดการการผลิตการตลาดสินค้าปลอดภัย และการศึกษาดูงานการ จัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์และตลาดอินทรีย์

         “การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และมีจํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น มุ่งให้ความสําคัญกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมเป็นผู้นําต้นแบบ ในการดําเนินการเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีการจัดทําแปลงสาธิต จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การอบรมเกษตรกร การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป” นายสุรเดช กล่าว

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว