หน้าข่าว

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

     การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 "วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน" ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน โดยในแต่ละปีมีการดําเนินงานวิจัยสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ ดินเค็ม สํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้คําตอบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำและพืชในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นําเสนอผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดําเนินงาน ทางวิชาการร่วมกันรวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับจากการประขุมไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการ ทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560
     ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


รูปข่าว