หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 (World day to combat desertification) ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 4-6 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

     วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 (World day to combat desertification) ซึ่งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และร่วมรับฟังสารจากเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เนื่องในโอกาสวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 17 มิถุนายน ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์เรื่อง "Our Land, Our Home, Our Future" โดยมี ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 4 – 6 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดบรรยายพิเศษ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เสื่อมโทรมเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตอาหาร (โครงการทุ่งกุลาร้องไห้) 2) เรื่องเศรษฐศาสตร์กับความเสื่อมโทรมของที่ดิน “Economic of Land Degradation” 3) เรื่องเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน (Land Degradation neutrality : LDN) และการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการป่าไม้จากองค์กรภาคประชาสังคม การจัดนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” นิทรรศการ Agri - Map และนิทรรศการ ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สู่ความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                           กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79900 EventGallery79901 EventGallery79902 EventGallery79903 EventGallery79904 EventGallery79905 EventGallery79906 EventGallery79907 EventGallery79908 EventGallery79909 EventGallery79910 EventGallery79911 EventGallery79912 EventGallery79913 EventGallery79914 EventGallery79915 EventGallery79916 EventGallery79917 EventGallery79918 EventGallery79919 EventGallery79920
 • EventGallery79900
 • EventGallery79901
 • EventGallery79902
 • EventGallery79903
 • EventGallery79904
 • EventGallery79905
 • EventGallery79906
 • EventGallery79907
 • EventGallery79908
 • EventGallery79909
 • EventGallery79910
 • EventGallery79911
 • EventGallery79912
 • EventGallery79913
 • EventGallery79914
 • EventGallery79915
 • EventGallery79916
 • EventGallery79917
 • EventGallery79918
 • EventGallery79919
 • EventGallery79920

รูปข่าว