หน้าข่าว

เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่างๆ การปรับวิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่างๆ การปรับวิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ให้สอดคล้อง กับ วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดินยิ่งขึ้น และยังเพิ่มเติมค่านิยมร่วมขององค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79862 EventGallery79863 EventGallery79864 EventGallery79865 EventGallery79866 EventGallery79867
  • EventGallery79862
  • EventGallery79863
  • EventGallery79864
  • EventGallery79865
  • EventGallery79866
  • EventGallery79867

รูปข่าว