หน้าข่าว

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

     วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แผนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และแผนปฏิบัติการแห่งชาติอนุสัญญาฯ โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) ชั้น 7 กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79806 EventGallery79807 EventGallery79808 EventGallery79809 EventGallery79810 EventGallery79811 EventGallery79812
  • EventGallery79806
  • EventGallery79807
  • EventGallery79808
  • EventGallery79809
  • EventGallery79810
  • EventGallery79811
  • EventGallery79812

รูปข่าว