หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกกระดาษ A4) จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 09 มิถุนายน 2560

     วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.55 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกกระดาษ A4) จังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมนิทรรศการงานสินค้าเกษตรที่จัดขึ้นโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัดและรับฟังผลการดำเนินงานจากส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งกล่าวพบปะกับเกษตรกร โดยงานนี้สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ได้จัดนิทรรศการ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri Map) หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัยและพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งานให้เกิดความเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายพร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79770 EventGallery79771 EventGallery79772 EventGallery79773 EventGallery79774 EventGallery79775 EventGallery79776 EventGallery79777 EventGallery79778 EventGallery79779 EventGallery79780 EventGallery79781 EventGallery79782
 • EventGallery79770
 • EventGallery79771
 • EventGallery79772
 • EventGallery79773
 • EventGallery79774
 • EventGallery79775
 • EventGallery79776
 • EventGallery79777
 • EventGallery79778
 • EventGallery79779
 • EventGallery79780
 • EventGallery79781
 • EventGallery79782

รูปข่าว