หน้าข่าว

พด. สนองนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรด้วยวิธีบํารุงดินเพิ่มศักยภาพผลิตข้าวครบวงจร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

headerพด. สนองนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรด้วยวิธีบํารุงดินเพิ่มศักยภาพผลิตข้าวครบวงจรheader


          กรมพัฒนาที่ดิน สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแผนการผลิตข้าวครบวงจร พร้อมอัพเดตข้อมูล Agri-Map Online ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อช่วยวางแผนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรตรงกับความต้องการของตลาด

         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากที่นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาที่ดินและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร การทําเกษตรอินทรีย์ และการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อวางแผนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดินมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายตั้งแต่ต้นห่วงโซ่การผลิตภาคการเกษตร รวมถึงการอัพเดตข้อมูลการพัฒนาที่ดิน โดยการใช้ Agri-Map Online ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อความแม่นยําในการควบคุมการผลิตข้าวที่มี คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

         นายสุรเดช กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก การดําเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-Map โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดภายใต้แผนการผลิตข้าวครบวงจร การอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การดําเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินให้มีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลด ต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการปลูกข้าวของเกษตรกรในฤดูกาลถัดไปตามแผนการผลิตข้าวครบวงจร

         นายสุรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวตามแผนการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่ว อาทิ ปอเทือง เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ลดรอบการปลูกข้าวตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาลดการใช้การเคมี และยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว