หน้าข่าว

พด. แนะเกษตรกรสำรองน้ำช่วงหน้าฝนด้วยบ่อจิ๋ว แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้า

วันที่ 06 มิถุนายน 2560

headerพด. แนะเกษตรกรสำรองน้ำช่วงหน้าฝนด้วยบ่อจิ๋ว แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้าheader


          นายสรเดช เตียวตระกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินดําเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิ๋ว โดยให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายในการขุดสระ 2,500 บาทต่อบ่อ ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร กระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร ใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทําการเกษตรในฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน

         อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวต่อว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2550 กรมได้ดําเนินการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 874,807 บ่อ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 81 ดําเนินการกระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี 2560 ได้ขุดบ่อจิ๋ว ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอีก 44,000 บ่อ แล ยังมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายสามารถขุดบ่อจิ๋วให้แก่เกษตรกรที่มีความต้องการเพิ่มเติมได้อีก 8,002 บ่อ ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สําหรับในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดินได้นําความต้องการของเกษตรกรเสนอตั้งเป็นคําของบประมาณ 45,000 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเข้าพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560

         “ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิ๋ว พร้อมที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่กําลังตกอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น เกษตรกรจึงควรเตรียมสํารองเก็บน้ําไว้ใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่า จํานวนบ่อจิ๋วที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยกว่า 400,000 บ่อ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถที่จะสํารองน้ำไว้ใช้ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

          อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว