หน้าข่าว

พด.เตรียมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0

วันที่ 02 มิถุนายน 2560

headerพด.เตรียมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0header


         จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในปัจจุบัน ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติเกิดการนําไปใช้มากขึ้น โดยเฉพาะดินซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อภาคการเกษตร มีบทบาทหลักต่อการเสริมสร้างความ มั่นคงทางอาหารและภูมิคุ้มกันของประเทศ ถูกนําไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องและขาดการดูแลรักษา โดยการ ขยายพื้นที่ผลิตและบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลให้เกิดปัญหา ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ทําให้ผลผลิตพืชลด น้อยลงและต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการวิจัยพัฒนาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ย จึงจําเป็นต้องมีการ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องใน ทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยถูกต้อง ตามหลักวิชาการที่เหมาะสม จนสามารถรักษาความ อุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งทําให้ดินมีศักยภาพการผลิต เพิ่มขึ้นและผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้นได้ รวมทั้งมีบทบาท สําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ของประเทศอีกด้วย

         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าว กระโดด ขณะที่ประเทศมีแนวโน้มปัญหาการขาดแคลน ทรัพยากรสภาพดินเสื่อมโทรมลงป่าไม้ถูกทําลายผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ภัยแล้ง มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ปัญหา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เกษตรกรยากจนและไม่มี กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาขาดวัยแรงงานเกษตร ทําให้ ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูงและราคาผลผลิต ไม่แน่นอน รัฐบาลจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปภาค การเกษตรของไทย สู่เกษตร 4.0 : เกษตรกรมั่งคั่ง ประเทศมั่นคงด้านอาหาร และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมี ความสอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 การปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นการ ใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ความคิดสร้างสรรค์ และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดปัจจัยต้นทุนการ ผลิตทางการเกษตร ลดสิ่งเหลือใช้และขยะ ให้เกิดมีการ ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับอัตราที่พืชต้องการและ ไม่มีการสูญเสีย ขณะเดียวกันส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร นําความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

         ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ําแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดินและ ปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิน และปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยสู่เกษตร 4.0 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มี ความสมดุลและยั่งยืน

         อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ที่สนใจต้องการนําเสนอ ผลงานสามารถส่งบทความเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิจะร่วมกันพิจารณาบทความและแจ้งผู้ส่งผลงานปรับปรุงแก้ไข ภายใน 15 - 30 มิถุนายน 2560 พร้อมกับแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์นําเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และประกาศรายชื่อผู้นําเสนอผลงาน 15 กรกฎาคม 2560 โดยผลงานที่จะนําเสนอภาค บรรยาย จะต้องส่งทั้งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม สําหรับ ผลงานที่จะเสนอภาคนิทรรศการ จะต้องส่งบทคัดย่อ หรือ ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ในกรณีที่มีความประสงค์ให้ ลงพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม (proceeding) สําหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lddigo.th/WEB NSFC/index.htm

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว