หน้าข่าว

พด. เร่งปั้นเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer

วันที่ 01 มิถุนายน 2560

headerพด. เร่งปั้นเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officerheader


          นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ โดยกําหนดนโยบายสําคัญ คือ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร และพัฒนาภาคเกษตรไทย โดยมี Smart Officer ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นเพื่อนคู่คิดในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรของประเทศให้เป็น Smart Officer เพื่อช่วยให้เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคง มีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว มีเงินเหลือเก็บออมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลไกการขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการบูรณาการทํางานร่วมกันตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับให้เกิดผลสําเร็จ บุคลากรภาครัฐในพื้นที่จะต้องมีความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและประสานการดําเนินงานกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี

         ทั้งนี้ การเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากร ให้มีคุณลักษณะเป็น Smart Officer ให้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ทางวิชาการและเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และมีความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการงาน/โครงการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” จํานวน 24 รุ่น ซึ่งแบ่งเป็น ส่วนกลาง 14 รุ่น ส่วนภูมิภาค 10 รุ่น

         อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า กรมพัฒนาที่ดินได้มุ่งเน้นและให้ความสําคัญการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ส่งข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อให้ข้าราชการทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการเกษตรในอนาคต เรียนรู้ความเร่งด่วนที่จะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ เป็นข้าราชการที่ดีมีอุดมการณ์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีจิตวิญญาณขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับเกษตรกรให้ยืนได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากหลากหลายสาขามาบูรณาการในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผน การพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีการ สร้างแนวทางการพัฒนาในอาชีพของตนเอง ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงสามารถรับรู้เข้าถึงการพัฒนาธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนและถ่ายทอดไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน ซึ่งผลจาก การฝึกอบรมจะทําให้เจ้าหน้าที่มีทักษะ ประสบการณ์ และวิธีถ่ายทอดองค์ความรู้การ พัฒนาที่ถูกต้องแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความ เข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

          อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว