หน้าข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ของกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ของกรมพัฒนาที่ดิน นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [15 พฤษภาคม 2560]

                    รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รูปข่าว