หน้าข่าว

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนภาระกิจด้านการเกษตรต่างประเทศภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0

วันที่ 20 มีนาคม 2560

     วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนภาระกิจด้านการเกษตรต่างประเทศภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0" โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ รวมทั้งรับฟังสถานการณ์ด้านการเกษตรในต่างประเทศที่สำคัญ แนวทางการดำเนินงาน จากผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสินค้าเกษตรของไทย เพื่อให้สามารถส่งออกได้โดยไม่ถูกกีดกันทางการค้า ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery78566 EventGallery78567 EventGallery78568 EventGallery78569 EventGallery78570 EventGallery78571 EventGallery78572 EventGallery78573 EventGallery78574
  • EventGallery78566
  • EventGallery78567
  • EventGallery78568
  • EventGallery78569
  • EventGallery78570
  • EventGallery78571
  • EventGallery78572
  • EventGallery78573
  • EventGallery78574

รูปข่าว