หน้าข่าว

พด. เคลื่อน 5 ประสานทฤษฎีใหม่ เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินให้เกษตรกร

วันที่ 17 มีนาคม 2560

headerพด. เคลื่อน 5 ประสานทฤษฎีใหม่ เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรheader


          นายสุรเดช  เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทําโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเสริมให้เกษตรกรจาก 882 อําเภอ 70,000 ราย น้อมนําหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การเกษตร มุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน สร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในเดือนมีนาคม 2560 จะเริ่มต้นจากเกษตรกร กลุ่มแรกที่มีความพร้อมมาก จํานวน 21,000 ราย ก่อนนั้น

          ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษา ติดตามต่อเนื่อง ดําเนินการสาธิตการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร เพื่อผลิตสนับสนุนปัจจัยการผลิต การทําปุ๋ย หมักสูตรพระราชทานจากสารเร่ง พด.1 ให้เกษตรกรสามารถผลิตเองและใช้เองในพื้นที่การเกษตร การทําน้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 การทําสารขับไล่แมลงศัตรูพืชจากพด.7 พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิต ได้แก่ ถังหมัก กากน้ําตาล รวมถึงการฝึกอบรมวิธีการทําน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้เศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่ การส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดินและให้เกิดความสมดุลของธาตุอาหารต่างๆ ในดิน ร่วมส่งเสริมให้ เกษตรกรดําเนินกิจกรรมการผลิตที่ง่ายและหลากหลาย เน้นกิจกรรมที่เกิดการเกื้อกูลกันตามศักยภาพฐานะ ตลอดทั้งวางแผน การตลาด ติดตามเยี่ยมเยียน ให้กําลังใจ ประเมินผลความสําเร็จ เพื่อนําไปปรับแผน ปฏิบัติงานให้เหมาะสมในเกษตรกรแต่ละราย ตลอดทั้งประเมินความยั่งยืนเพื่อปรับแนวปฏิบัติให้เกษตรกรสามารถขับเคลื่อนไปด้วยตนเองได้ในระยะยาวต่อไป โดยมุ่งมั่นที่จะบูรณาการดําเนินงานร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

          อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว