หน้าข่าว

การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

วันที่ 27 เมษายน 2560

     กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ พ.ศ. 2543 และดำเนินการวิจัยด้านดินเค็ม มีกำหนดการจัดการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว

     เว็บไซต์รายละเอียดการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560
     ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น


รูปข่าว