หน้าข่าว

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร รอบรู้เกษตรอินทรีย์ - PGS รุ่นที่ 5 เปิดบ้านเกษตรอินทรีย์ PGS ยโสธรโมเดล

วันที่ 17 มีนาคม 2560

     วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.15 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์ - PGS" รุ่นที่ 5 เปิดบ้านเกษตรอินทรีย์ PGS ยโสธรโมเดล ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 80 ราย พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองฯ ณ โรงแรม เจพี เมอรัลด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

     สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ปี 2560 เป็น "ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน" โดยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางการค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งเน้นที่คุณภาพมาตรฐานของสินค้า การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค (Organic) เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

     กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นการใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือที่เรียกกันว่า PGS (Participatory Guarantee Systems) และเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภค จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์ - PGS" ขึ้นจำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 50 - 90 ราย โดยครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และให้การสนับสนุนในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มาบริโภค แม้จะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าตลาดทั่วไป แต่ก็คุ้มค่ากับการได้บริโภคอาหารอินทรีย์ที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                          กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery78522 EventGallery78523 EventGallery78524 EventGallery78525 EventGallery78526 EventGallery78527 EventGallery78528 EventGallery78529 EventGallery78530 EventGallery78531 EventGallery78532 EventGallery78533 EventGallery78534
 • EventGallery78522
 • EventGallery78523
 • EventGallery78524
 • EventGallery78525
 • EventGallery78526
 • EventGallery78527
 • EventGallery78528
 • EventGallery78529
 • EventGallery78530
 • EventGallery78531
 • EventGallery78532
 • EventGallery78533
 • EventGallery78534

รูปข่าว