หน้าข่าว

สางปัญหานาร้างภาคใต้ พด. น้อมนำแนวพระราชดำริขับเคลื่อนแก้ปัญหา

วันที่ 16 มีนาคม 2560

headerสางปัญหานาร้างภาคใต้ พด. น้อมนำแนวพระราชดำริขับเคลื่อนแก้ปัญหา header


         นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว พื้นที่นาร้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างว่า จากปัญหาดินเปรี้ยวจัด ส่งผลให้ชาวนาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างปล่อยพื้นที่ทิ้งร้างเป็นจํานวนมาก กรมพัฒนาที่ดินได้ทําการ แก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนําแนวทางตามแนวพระราชดําริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส มาปรับใช้

         พร้อมกันนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังได้มอบวัสดุปูนปรับปรุงดินและใช้น้ำชะล้างกรดในดิน รวมไปถึงการรักษาระดับน้ำและเลือกพืชปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่ส่งเสริมให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สําหรับผลการดําเนินงานในขณะนี้ กรมพัฒนาที่ดินสามารถพัฒนาปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่นาร้าง ของภาคใต้ตอนล่างได้มากกว่า 80,000 ไร่ โดยเกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่จากเดิมที่เคยทำนา หันมาปลูกปาล์มน้ำมันรวมกว่า 100,000 ตัน ซึ่งขณะนี้ ผลผลิตอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว เกษตรกรเริ่มมีรายได้ ซึ่งขั้นตอนต่อไป กรมพัฒนาที่ดิน จะต้องให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาต้นปาล์มเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดต้นทุน ส่วนพื้นที่ปลูกข้าว เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันปลูกข้าวที่มีมูลค่า นั่นคือข้าวหอมมะลิปทุม ผลจากการดําเนินการ เกษตรกรได้ผลผลิตดี และขายข้าวได้ราคาเป็นที่ต้องการของตลาด ทําให้เกษตรกรมีกําลังใจ และหันมาพลิกฟื้นพัฒนาที่ดินที่เคยทิ้งร้างมานานให้ทําการเกษตรต่อไปได้

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว