หน้าข่าว

พด. วางแผนโครงการสยบหมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 13 มีนาคม 2560

headerพด. วางแผนโครงการสยบหมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือheader


          ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายจังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ลําพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจุดไฟเผาป่าเผาวัชพืช เผาเศษวัสดุการเกษตร หรือเผาตอซังพืชต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการทําลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณของดิน เนื้อดินจับตัวกันแน่นแข็ง ทําให้ดินสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร ในดิน ทําให้สภาพดินเสียหายและเกิดความเสือมโทรม เพื่อให้เกิดการทํางานเชิงรุก เสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผาในพื้นที่โล่งและลดมลพิษทางหมอกควันอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากการเผาทําลายตอซังพืช

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือทํางานแบบบูรณาการในการป้องกัน เฝ้าระวัง และเตือนภัย พร้อมกับให้บริการข้อมูลการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และได้ขอความร่วมมือจาก กระทรวงมหาดไทย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ

          นายสุรเดช เตียวตระกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ และได้ทําการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนเกษตรกรตามโครงการ รณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างการรับรู้ให้หยุดเผาตอซังพืชช่วยอย่างเด็ดขาด เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปี โดยสั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ร่วมมือกับหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ทําการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้การไถกลบตอซังพืชที่ถูกวิธีและให้ทราบถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการเผาตอซังพืช แนะนําทําความเข้าใจเพื่อปรับทัศนคติให้รับรู้ถึงข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้วิธีไถกลบตอซังพืชลงในดินแทน ให้จัดทำแปลงนาสาธิตการไถกลบตอซังพืชร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 เพื่อให้เป็นแปลงตัวอย่างสำหรับการศึกษาดูงานในทุกจังหวัด

         ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ควรให้ความร่วมมือหยุดเผาตอซังพืช เศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต เพราะวิธีการไถกลบตอซัง พืชจะเป็นการนำธาตุอาหารต่างๆ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม กลับคืนลงสู่ดินและเกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้และมีต้นทุนต่ำ โดยการดำเนินงานรณรงค์งดเผาตอซังพืช ปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินได้วางแผนการดำเนินงาน 3 โครงการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว