หน้าข่าว

แผนที่ Agri-Map ขุมทรัพย์แผ่นดินไทย ผลักดันเกษตรกรไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 08 มีนาคม 2560

headerแผนที่ Agri-Map ขุมทรัพย์แผ่นดินไทย ผลักดันเกษตรกรไทยยุคไทยแลนด์ 4.0header


          แผนที่บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ นับเป็นแผนที่ขุมทรัพย์บนผืนแผ่นดินไทยที่เกษตรกรไทยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากในยุคไทยแลนด์ 4.0

         จุดเริ่มที่ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นประกอบไปด้วย 14 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง แผนที่แสดงพื้นที่สามมิติ การใช้ที่ดิน ปัจจุบัน พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญในจังหวัด 4 พืช พื้นที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกในปัจจุบัน พื้นที่ดินมีปัญหา, พืชทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน, แหล่งน้ำผิวดิน, แหล่งน้ําใต้ดินหรือบ่อบาดาล, แผนการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างปี พ.ศ.2560-2569, เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด, เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล, โรงงานอุตสาหกรรมแหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร, ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร

         จากนั้นก็นําข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมาจัดกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม เริ่มจาก
         หนึ่ง...ข้อมูลพื้นฐานได้แก่ ตําแหน่งจังหวัดขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่า พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ดินปัญหา
         สอง...พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 13 ชนิด ได้แก่ นาข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ลําไย ทุเรียน เงาะ มังคุด
         สาม...ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับเพาะปลูก ได้แก่ พื้นที่ดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด
         สี่...เขตความเหมาะสมสําหรับสัตว์น้ำ ได้แก่ เขตเหมาะสมสําหรับสัตว์น้ำจืดและเขตเหมาะสมสําหรับเลี้ยงกุ้งทะเล
         ห้า...แหล่งน้ำ ได้แก่ แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน
         หก...ที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อ ได้แก่ แหล่งรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร และที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน ปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม และวางแผนการด้านเกษตร
         เจ็ด...ข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร ...รายได้ หนี้สินภาคการเกษตร และลักษณะการถือครองที่ดิน

         "Agri-Map" ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นักบริหาร,เจ้าหน้าที่, เกษตรกร ผู้สนใจสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่สถานการณ์ปัจจุบัน และช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC สวทช.) พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพืนทีด้านการเกษตร จากหน่วยงานในกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต...ดิน...น้ำ...พีช ข้อมูลด้าน การตลาด...เกษตรกร...เศรษฐกิจ...สังคมทีทันสมัย ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงเพิ่มได้ตลอดเวลา ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน ปรับเปลียนการใช้พื้นทีไม่เหมาะสม และวางแผนการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บอกว่า แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ จะสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ หรือโซนนิ่ง ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามความเหมาะสม ปลายทางสําคัญจะนําไปสู่การช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร

         คงต้องหวังกันว่า Agri-Map Online จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Officer เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะต้องให้บริการเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิด Smart Farmer เกษตรกรปราดเปรื่องได้อย่างแน่นอน

          อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว