หน้าข่าว

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ

วันที่ 08 มีนาคม 2560

               วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน "โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 11 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และร่วมงาน "การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งเสริมสร้างระบบการวิจัยการเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทย อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในการเข้าสู่ "ไทยแลนด์ 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว


รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน  


 

EventGallery78404 EventGallery78405 EventGallery78406 EventGallery78407 EventGallery78408
  • EventGallery78404
  • EventGallery78405
  • EventGallery78406
  • EventGallery78407
  • EventGallery78408

รูปข่าว