หน้าข่าว

งานวันอาหารโลก ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

     กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน จัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลง : อาหารและการเกษตรต้องเปลี่ยนแปลงด้วย (Climate is changing : Food and Agriculture must too) เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนวิถีทำการเกษตรและการบริโภคอาหาร ในการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม/ภูมิอากาศ ลดความยากจนและเพิ่มการเข้าถึงอาหาร โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระราชกรณียกิจรวมถึงโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นิทรรศการเกี่ยวกับการใช้แผนที่ Agri-map เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดสัมมนา และการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดเชียงราย


กำหนดการ

     ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2559
     ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รูปข่าว