หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


WSD2017

Borjiew

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงพื้นที่บริเวณกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ผู้แทนหน่วยงาน เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงพื้นที่บริเวณกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ผู้แทนหน่วยงาน เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 20/10/2560  

ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 และลงตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงานและสถานที่ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 และลงตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงานและสถานที่ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี วันที่ 19/10/2560  

ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2560 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2560 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วันที่ 20/10/2560  

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมเฉพาะกิจเพื่อติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุม 137 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมเฉพาะกิจเพื่อติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุม 137 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 20/10/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน

vdo

โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

vdo

ปุ๋ยหมัก .. อาหารดินคุณภาพดี

vdo

รวมวิดีโอ