หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


KeyMessage
Borjiew

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานการประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19/03/2561  

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 20/03/2561  

ประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปี 2561 ณ บ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ ประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปี 2561 ณ บ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20/03/2561  

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 13/03/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน สานต่อนโยบาย กษ. ขับเคลื่อน สานต่อ เพิ่มประสิทธิภาพโครงการต่างๆ

vdo

Agri-Map ปรับวิถีเกษตร เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

vdo

งานอนุรักษ์ดินและน้ำ พัฒนาพื้นที่การเกษตร

vdo

รวมวิดีโอ