หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


NSFC
Survay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มของกรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มของกรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12/07/2562  

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณ ปี 2562 ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่กรมฯ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณ ปี 2562 ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่กรมฯ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 10/07/2562  

ประธานการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 และเปิดนิทรรศการการจัดการดินเค็มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 และเปิดนิทรรศการการจัดการดินเค็มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11/07/2562  

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 09/07/2562  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงานภายใต้ ASP ประเทศไทย

vdo

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ

vdo

ปรับปรุงดินเลว ให้เป็นดินดี

vdo

รวมวิดีโอ