หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Survey

NSFC
Survay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ทเชียงใหม่ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ทเชียงใหม่ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21/09/2561  

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง และร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง และร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร วันที่ 19/09/2561  

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรมปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น

นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรมปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 24/09/2561  

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และลงพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และลงพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 19/09/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ระดมความคิด วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน ปี 2561

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

Zoning by Agri-Map ปรับเปลี่ยนปลูกข้าว เป็นพืชผสมผสานและอ้อย

vdo

รวมวิดีโอ