หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


โพล

แอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด?

Survey

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 วันที่ 25/05/2560  

ต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมหารือในการเข้าตรวจผลลัพธ์ (Outcome) ของกรมฯ ปีงบประมาณ 2559-2560

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมหารือในการเข้าตรวจผลลัพธ์ (Outcome) ของกรมฯ ปีงบประมาณ 2559-2560 วันที่ 24/05/2560  

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจดินและระบบฐานข้อมูลดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจดินและระบบฐานข้อมูลดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ วันที่ 08/05/2560  

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทยครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กวจ. ชั้น 7 กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทยครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กวจ. ชั้น 7 กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 18/05/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

การดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

การใช้ประโยชน์จากสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

vdo

สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

vdo

มาตรการเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 2560

vdo

รวมวิดีโอ