หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


IDDindee

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 16/03/2563  

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 14/03/2563  

ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD สถาบัน INRA และกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD สถาบัน INRA และกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27/03/2563  

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17/03/2563  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงานภายใต้ ASP ประเทศไทย

vdo

3 ดู 3 สิ่งดี .. คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม

vdo

การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ

vdo

รวมวิดีโอ