หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Servey

Servey

Servey

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานการประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน วันที่ 21/08/2560  

ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน วันที่ 21/08/2560  

ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ณ ศาลาอเนกประสงค์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21/08/2560  

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการงานพัฒนาที่ดิน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการงานพัฒนาที่ดิน วันที่ 20/08/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน

vdo

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.ควนเมา (หมอดินสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาดีเด่น)

vdo

จากอดีตลูกจ้างโรงงาน สู่เกษตรกรแบบผสมผสาน (หมอดินสุมลทา อิ่มสำราญ)

vdo

รวมวิดีโอ