หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


โพล

แอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด?
King Project
Economy

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (เพื่อยกกระดาษ A4)

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (เพื่อยกกระดาษ A4) วันที่ 24/03/2560  

เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2560

นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24/03/2560  

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการ

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการ วันที่ 06/03/2560  

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และความเข้าใจงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และความเข้าใจงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23/03/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

หัวข้อ  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

หัวข้อ  ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)

หัวข้อ  ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)

หัวข้อ  ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use Monitoring)

หัวข้อ  ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000

     (แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก และรายงานสรุปขนาดพื้นที่

     แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)

หัวข้อ  ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)

หัวข้อ  ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)

หัวข้อ  ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์

หัวข้อ  ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์


สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หัวข้อ  เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่


Download คู่มือการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

                  (Vetiver Grass Tracking)


GIS

หัวข้อ   ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ (ศก.กช.)

หัวข้อ   รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ

หัวข้อ   ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS

        -  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ (AgZone 3.0)

        -  ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน (SoilView 2.0)

        -  ดินของประเทศไทย

        -  ความรู้ชุดดินไทย

หัวข้อ   แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดิน

หัวข้อ   แผนที่ชุดดินรายอำเภอ

หัวข้อ   บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี

หัวข้อ   สภาพการใช้ที่ดิน

        -  ภาคเหนือ

        -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        -  ภาคกลาง

        -  ภาคตะวันออก

        -  ภาคใต้

หัวข้อ   สรุปการใช้ที่ดินของไทย

        -  ปี 2543/2544

        -  ปี 2549/2550

        -  ปี 2551/2552

        -  ปี 2553/2556

        -  ปี 2558/2559

หัวข้อ   ดินปัญหาของประเทศไทย 2557

หัวข้อ   แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อ   การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 13 จังหวัด

หัวข้อ   บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น ผ่านระบบ Online

การดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

แนะนำ Mobile Application กรมพัฒนาที่ดิน

vdo

การจำแนกประเภทที่ดิน ป่าไม้ถาวร

vdo

ทฤษฎีแกล้งดิน จังหวัดนราธิวาส โดยลุงเท่ง

vdo

รวมวิดีโอ