หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


EFiling

EFiling

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 24/07/2560  

ประธานการประชุมเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านดิน เขตความเหมาะสมการใช้ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านดิน เขตความเหมาะสมการใช้ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 24/07/2560  

ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24/07/2560  

ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 "วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน" ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 "วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน" ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 21/07/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
เกษตรกร สู่ความยั่งยืน

vdo

นายสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560

vdo

เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน
(นายสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาดีเด่น)

vdo

รวมวิดีโอ