หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 22/03/2562  

ประธานการประชุมการประชุมทบทวนทิศทาง กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมการประชุมทบทวนทิศทาง กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 21/03/2562  

ประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 22/03/2562  

ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 20/03/2562  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)

vdo

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

รวมวิดีโอ