บุคลากร

 
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย
โทร. 1330
       
นายไชยวัฒน์ เวสารัชตระกูล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร. 1330
นายจตุรงค์ สิทธิวรกร
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. 1330
นายภาคภูมิ รัตนไสววงศ์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. 1330
นายบัญญัติ ทำของดี
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. 1330
       
นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเฟื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 1330
นางสาวปรมา เกษดี
นิติกร
โทร. 1330
นางสาวภรณ์ทิพย์ พุทธาอามาตย์
นิติกร
โทร. 1330
   
       
นางจันทรา อักษรประเสริฐ
จ้างเหมาเอกชน
โทร. 1330
   
 
ภาระหน้าที่
 
  • การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
  • การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้มีวินัย
  • การสอบสวนหาสาเหตุการตายของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนยกร่างคำสั่งมอบอำนาจกรมฯ