ข้าราชการ    
 
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย
โทร. 1300
       
นายจตุรงค์ สิทธิวรกร
นิติกรชำนาญการ
โทร. 1300
นายบัญญัติ ทำของดี
นิติกรชำนาญการ
โทร. 1300
นายภาคภูมิ รัตนไสววงศ์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. 1300
   
       
พนักงานราชการ      
       
นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเฟื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 1300
นางจันทรา อักษรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 1300
นางสาวภรณ์ทิพย์ พุทธาอามาตย์
นิติกร
โทร. 1300
นายประพันธ์ ทาระเวท
นิติกร
โทร. 1300
นายสาริน อุดมแก้วกาญจนา
นิติกร
โทร. 1300
   
 
ภาระหน้าที่
 
  • การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
  • การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้มีวินัย
  • การสอบสวนหาสาเหตุการตายของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนยกร่างคำสั่งมอบอำนาจกรมฯ