ข้าราชการ    
 
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย
โทร. 1300
       
นายจตุรงค์ สิทธิวรกร
นิติกรชำนาญการ
โทร. 1300
นายบัญญัติ ทำของดี
นิติกรชำนาญการ
โทร. 1300
นายภาคภูมิ รัตนไสววงศ์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. 1300
   
       
พนักงานราชการ      
       
นางจันทรา อักษรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 1300
นายธนากร บัวจันทร์
นิติกร
โทร. 1300
นางสาวเฉลิมพร ธรรมโชติ
นิติกร
โทร. 1300
นายไตรลักษณ์ แสง-ชูโต
นิติกร
โทร. 1300
นายยรรยง โพธิ์คำ
นิติกร
โทร. 1300
   
 
ภาระหน้าที่
 
  • การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
  • การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้มีวินัย
  • การสอบสวนหาสาเหตุการตายของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนยกร่างคำสั่งมอบอำนาจกรมฯ