กองการเจ้าหน้าที่ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พ.ศ. 2506 เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2506 โดยใช้ชื่อว่า แผนกสารบรรณ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน และต่อมาได้มี่พระราชกฎษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2537 ได้แยกออกจาก สำนักงานเลขานุการกรม โดยยกฐานะเป็น กองการเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม ดำเนินการ เกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย และได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555
โดยได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็น บริหารงานทรัพยากรบุคคล และจัดระบบงานของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรม
ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน คือ
          ฝ่ายบริหารทั่วไป
          กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
          กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
          กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
          กลุ่มพัฒนาบุคคล
          กลุ่มวินัย
          กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม


ทำเนียบผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่
ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายอุปถัมภ์  โพธิสุวรรณ พ.ศ. 2530 - 2533
2. นายเสรี  ตันจันทร์พงศ์ พ.ศ. 2533 - 2539
3. นายพงศ์ปิยะ  ปิยสิรานนท์ พ.ศ. 2540 - 2546
4. นายชวิน  เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2546 - 2547
5. นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล พ.ศ. 2547 - 2554
6. นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน