ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง และตำแหน่งที่มีคนครอง
 
  บัญชีรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
บัญชีรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งว่าง จำนวน 14 ราย
บัญชีรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งที่มีคนครอง จำนวน 1 ราย
 
การแจ้งเวียนผลงาน (หัวข้อเค้าโครงเรื่อง/ข้อเสนอแนวคิด)
  นายวิญญู เสมียนรัมย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำลำพังชู ตำบลพุทไธสง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
    ข้อเสนอแนวคิด แนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดิน
   
  นายศักดิ์ดา ศรีขาว  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง ทดสอบการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในระบบเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรี
    ข้อเสนอแนวคิด การพัฒนาสถานีพัฒนาที่ดินให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
   
  นายไพบูลย์ จันทะอุทัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง การจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงเพื่อปลูกข้าวหอมมะลิ 105
ในกลุ่มชุดดินที่ 20
    ข้อเสนอแนวคิด กระบวนการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
   
  นายเสริมชาติ พรนิมิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง การศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาการปฏิบัติ งานของหมอดินอาสาประจำตำบล กรณีศึกษา : หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
    ข้อเสนอแนวคิด แนวความคิดในการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม
   
  นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
    ข้อเสนอแนวคิด การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางเกษตร ตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ “เกษตรอินทรีย์” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร
   
  นายนิพนธ์ อุดปวง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำสาขา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
    ข้อเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาที่ดินด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินแลน้ำบนพื้นที่สูงเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ลดภาวะโลกร้อน จังหวัดเชียงใหม่
   
  นายเอนก ดีพรมกุล  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง โครงการ ”รักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำลี ตำบลน้ำหมัน,ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
    ข้อเสนอแนวคิด การจัดทำแผนพัฒนาตำบลโดยการบูรณาการและชุมชนมีส่วนร่วม
   
  นายเพียง พรหมสงฆ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระบบเกษตรเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีกับข้าวโพดหวาน
    ข้อเสนอแนวคิด การพัฒนาที่ดินด้านการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง (นาขั้นบันได)
   
  นายสุริยัน บุญเรืองยศศิริ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง โครงการสาธิตการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำยม
    ข้อเสนอแนวคิด การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดินและวางแผนการปฏิบัติงานฟื้นฟูทรัพยากรดิน-น้ำ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการเกษตร
   
  นางสาวชนิดา พลายจั่น  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2553
    ข้อเสนอแนวคิด แนวทางการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานใหม่ สำหรับตำแหน่งในกรมพัฒนาที่ดิน
   
  นายวิชัย มณีวงษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง การจัดดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอนุรักษ์ดินและน้ำและการวางแผนการพัฒนาที่ดินในไร่นา ”
    ข้อเสนอแนวคิด การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
  นายฆนนาท ภู่กรรณ์  นิติกรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสถานีพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2550
    ข้อเสนอแนวคิด ความสำคัญเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน
   
  นางสาวประเทือง วันแอเลาะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง คู่มือการดำเนินงานด้านทุน การขอจัดสรร และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบประมาณสมทบผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
    ข้อเสนอแนวคิด การพัฒนาการบริหาร และติดตามงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน
   
  นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    ข้อเสนอแนวคิด การจัดการองค์ความรู้ด้านระเบียบการเบิกเงินบนระบบสารสนเทศ
   
  นางพรทิพย์ ฉัตรเสาวภัณฑ์  เศรษฐกรชำนาญการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อฟื้นฟูแก้ไขดินเสื่อมโทรมตามสภาพของ
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
    ข้อเสนอแนวคิด ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อฟื้นฟูแก้ไขดินเสื่อมโทรมตามสภาพของทรัพยากรดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน