ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และนักสำรวจดินชำนาญการ)
  บัญชีรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
บัญชีรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน จำนวน 2 ราย
   
การแจ้งเวียนผลงาน (หัวข้อเค้าโครงเรื่อง/ข้อเสนอแนวคิด)
  นางสาวประภัสสร พลวงศ์  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลของสารปรับปรุงดินทราย พด.10 ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดิน
    ข้อเสนอแนวคิด : การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสำนักวิทยาศาตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO 17025
   
  นายอดิศร ใจชื้น  นักสำรวจดินปฏิบัติการ
    หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : แผนการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
    ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูง