Welcome to Office of Research and Development of Land Management
:: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว ::
 
:: แผ่นพับงานวิจัย ::
แผ่นพับ-การจัดการดินกรดเพื่อการปลูกพืช1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผ่นพับ-การจัดการดินกรดเพื่อการปลูกพืช2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผ่นพับ-ดินเปรี้ยวจัดและการปรับปรุง1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผ่นพับ-ดินเปรี้ยวจัดและการปรับปรุง2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผ่นพับ-ดินเปรี้ยวจัดและการปรับปรุง3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผ่นพับ-ดินเปรี้ยวจัดและการปรับปรุง4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผ่นพับ-การจัดการดินและน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผ่นพับ-การจัดการดินและน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0-2562-5100 โทรสาร.0-2579-1753
Web master : นายยุทธชัย อนุรักติพันธุ์  yuttchai2004@yahoo.com