หน้า 1 | 2 | 3 | 4  
 ที่  โครงการ สถานที่ตั้งโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1  โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ขุนด่าน)  ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก กรมชลประทาน
2  โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มูลนิธิชัยพัฒนา
3  โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  กรมชลประทาน
4  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กรมชลประทาน
5  โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
6  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาที่ดิน
7  โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
(โครงการจัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตาม
แนวพระราชดำริ) 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
8  โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนไม้ผลผสมผสาน บ้านคลองน้ำเขียว (สวนของพ่อ) จ.สระแก้ว (ภายใต้โครงการที่ราบเชิงเขา)  ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว  กรมชลประทาน
9  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ  ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  กระทรวงมหาดไทย
10  โครงการหนองบัวไชยวานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.โนนสังข์ อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
กรมชลประทาน