ที่  โครงการ สถานที่ตั้งโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1  เกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ บ้านกองแหะ  
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน