ที่  โครงการ สถานที่ตั้งโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1  โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 03   ต.ทัพไทย อ.ตราพระยา
จ.สระแก้ว 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2  โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 05  ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
3  โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 06   บ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
4  โครงการทับทิมสยาม 07   บ้านทับทิมสยาม ต.บักดอง
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์