:: ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
-
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กรมพัฒนาที่ดิน
-
เวทีโต้ตอบ Webboard
-
แบบฟอร์มการรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐