:: ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
bullet
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กรมพัฒนาที่ดิน
bullet
เวทีโต้ตอบ Webboard
bullet
Download แบบฟอร์มการรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐