:: ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ
  การดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
-
คู่มือการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
-
แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน