:: มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ความเป็นมา
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานราชการ เผยแพร่สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความของคณะกรรมการฯ ผ่านสื่อเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อไป

bullet หนูช้าไปหน่อย
bullet ฟังเสียงฉันบ้าง
bullet คำให้การของผม..ขอนะ
bullet ทำไมไม่เลือกผม
bullet ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่
bullet โดนรื้อบ้านครับ
bullet ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
bullet ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
bullet ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
bullet ไปสร้างที่อื่นเถอะ
bullet ไม่ต้องปิดหรอกครับ
bullet เรื่องเกิดจากขยะ
bullet ผมเข้าบ้านไม่ได้
bullet อยากเก็บเรื่องของตัวเอง
bullet ขอเงินคืน
bullet ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้
bullet ขอติดค้างไว้ก่อน
bullet น้ำตาลไม่หวาน
bullet ขอไปใช้ในศาล