:: มาตรา ๗
(๑) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินการ
-
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
-
แผนผังแบ่งส่วนราชการ
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
-
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
-
สถานที่ติดต่อ
(๔) กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ นโยบายหรือการตีความ
-
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
-
กระทู้ถามที่ ๑๐๓๑ ร. เรื่อง ขอให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินการบูรณะ ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรและอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้แก่ราษฎรมีอาชีพมีงานทำ มีรายได้ แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้