กิจกรรมฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน
 
สรุปภาพรวมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ (กราฟ)
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (รายสัปดาห์)
 
แผนที่แสดงตำแหน่งฝายชะลอน้ำ
 
แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
 
สรุปภาพรวมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฯ (กราฟ)
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (รายสัปดาห์)
กิจกรรมอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน"
 
สรุปภาพรวมการอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" (กราฟ)
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (รายสัปดาห์)
   

ประกาศ !!!
ขณะนี้ ศทส. และ กผง. ได้ปรับปรุงฟังก์ชันการรายงานความก้าวหน้า
โดยแบ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม และแสดงผลงานสะสม (%)
โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลในรูปแบบกราฟ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบรายชื่อ สพข. และ สพด.
ที่มีร้อยละผลงานสะสมในแต่ละกิจกรรมได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
(วันที่ 8 มิ.ย. 2561)