Skip Navigation Links
Search...
E-Service LDD งานบริการต่างๆ ที่กรมให้บริการ Online

  บริการสำหรับประชาชนทั่วไป
       บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. กรมพัฒนาที่ดิน
           -  สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สำหรับผลิตปุ๋ย    
              หมัก
           -  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 สำหรับผลิตน้ำ
              หมักชีวภาพ
           -  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 จุลินทรีย์ควบคุม
              เชื้อสาเหตุโรคพืช
           -  สารเร่ง พด. 6 สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำ
              เสีย
           -  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7 สำหรับผลิตสาร
              ควบคุมแมลงศัตรูพืช           
           -  จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 9 เพิ่มความเป็น  
              ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน
           -  จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน
              พด. 11 
           -  ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12

       บริการกล้าหญ้าแฝก
       บริการพืชปุ๋ยสด
            -  ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน
               ถั่ว มะแฮะ
        รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
       แจ้งความต้องการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
          ชลประทาน

       ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
       แผนที่ความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช
       ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัย
          การผลิตทางการเกษตร (Q-Center)
 

  บริการสำหรับหน่วยงาน(กรมพัฒนาที่ดิน)
       บัญชี Stock วัสดุการเกษตร
       ฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
       โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน
          กรมพัฒนาที่ดิน

      ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา  
      ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอนกรมพัฒนาที่ดิน
      ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
  บริการวิชาการพัฒนาที่ดิน
       มหัศจรรย์ พด.
       มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
       ความรู้ชุดดินไทย
       ข้อมูลดินของประเทศไทย
       ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
       ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน
  บริการ Download โปรแกรม
        โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง


  บริการ Download แบบฟอร์ม
        ใบคำขอรับผลิตภัณฑ์ พด.1-พด.7
        ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
        ใบรับกล้าหญ้าแฝก
        ใบคำขอรับปูนโดโลไมท์
        แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา
          โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

        ใบขอรับการตรวจสอบตัวอย่างดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center โทร. 1760    e-mail : cit_1@ldd.go.th
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy   Privacy Policy  
                                                Website Security Policy   Disclaimer
©2013 Land Development Department
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox และ Safari