Skip Navigation Links
Search...
      โมบายแอปพลิเคชัน "ปุ๋ยรายแปลง" เป็นโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง โดยได้บูรณาการข้อมูลการจัดการดินของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับคำแนะนำการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร และผลงานวิจัยการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่  ซึ่งได้จัดทำระบบติดต่อผู้ใช้ให้สามารถคัดกรองข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

               
- หลักการทำงาน เมื่อเปิดโปรแกรม “ปุ๋ยรายแปลง” จะมีหัวข้อให้เลือก คือ การจัดการดินและปุ๋ย จากนั้นให้เลือกสถานที่ตั้งของแปลงแยกเป็นรายจังหวัด อำเภอ ตำบล และเลือกชุดดินที่ต้องการ ระบบจะปรากฏชนิดพืชที่ต้องการคำแนะนำ เมื่อเลือกข้อมูลครบแล้ว ผลลัพธ์จะแบ่งเป็นการจัดการดิน และการจัดการปุ๋ย 

                
                  
               เมื่อเข้าไปที่ การจัดการดิน ระบบจะแสดงลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และวิธีการจัดการดินสำหรับปลูกพืช
               เมื่อเข้าไปที่ การจัดการปุ๋ย ระบบจะแสดงปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการต่อไร่ ช่วงเวลาและวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้กดที่คำแนะนำเพื่อให้โปรแกรมแสดงสูตรและอัตราปุ๋ยที่ต้องใช้ เพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามคำแนะนำ
               กรณี เกษตรกรส่งดินมาตรวจวิเคราะห์กับกรมพัฒนาที่ดิน สามารถระบุผลการวิเคราะห์ดินเข้าไปในระบบ จะทำให้ได้คำแนะนำการจัดการปุ๋ยที่มีความจำเพาะเป็นรายแปลง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตลง ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนให้กำไรสูงสุด
               สำหรับในเวอร์ชั่น 1.0.2 มีการเพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินผ่าน Web Map Service เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกปักหมุด Location ที่ต้องการลงบนแผนที่ จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบว่าเป็นกลุ่มชุดดินใด แสดงค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน และคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด

การเข้าใช้งาน  ผ่าน Web Application

การเข้าใช้งาน ผ่าน Smart Phone
 ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "ปุ๋ยรายแปลง" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
        ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "ปุ๋ยรายแปลง" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที 
        หรือสแกนผ่าน QR Code

        ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application
         
        
          
          ระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application
          
        


2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center โทร. 1760    e-mail : cit_1@ldd.go.th
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy   Privacy Policy  
                                                Website Security Policy   Disclaimer
©2013 Land Development Department
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox และ Safari