เป็นการกำหนดพื้นที่ของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร เป็นที่ทำกินหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ และป่าชุมชน โดยให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบันซึ่งจะแสดงให้ทราบโดย "แผนที่การจำแนกประเภทที่ดิน"

         เนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทำให้แนวเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรเดิมเปลี่ยนแปลง ไปตลอดเวลาจึงต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงแผนที่ การจำแนกประเภทที่ดิน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนที่การจำแนกประเภทที่ดินฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้งานและวางแผนงานของทางราชการเนื่องจากผลการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาที่ดินและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทำให้แนวเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรเดิมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

จึงต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงแผนที่การจำแนกประเภทที่ดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนที่การจำแนกประเภทที่ดินบับสมบูรณ์เพื่อใช้งานและวางแผนงานของทางราชการ

    

            1. นำไปพิจารณาในการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
            2.นำไปพิจารณาในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น        
                        - งานจัดการทรัพยากรที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
                        - โครงการกำหนดเขตการใช้ที่ดินของประเทศไทยของกรมพัฒนาที่ดิน
                        - โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม
                        - โครงการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
                        - ฯลฯ