แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา

1202


ลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำป่าสักตอนบน
1203


ลุ่มน้ำสาขา
ห้วยน้ำพุง
1204


ลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2
1205


ลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3
1206


ลุ่มน้ำสาขา
ห้วยเกาะแก้ว
1208


ลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำป่าสักตอนล่าง
1209


ลุ่มน้ำสาขา
ห้วยมวกเหล็ก
1502


ลุ่มน้ำสาขา
คลองพระสทึง
1902


ลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน
2001


ลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำปราณบุรี
2005


ลุ่มน้ำสาขา
คลองบางสะพานใหญ่
2101


ลุ่มน้ำสาขา
คลองท่าตะเภา
2102


ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน
2103


ลุ่มน้ำสาขา
คลองหลังสวน
2106


ลุ่มน้ำสาขา
คลองกลาย
2503


ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้
ฝั่งตะวันตกตอนบน

จัดทำโดย กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
E-mail : lud_5@ldd.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 มิถุนายน 2545