แผนการใช้ที่ดินโครงการพิเศษ

h614


พื้นที่สูง
จังหวัดตรัง
h664


พื้นที่สูง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หนองเขียว


จัดทำโดย กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
E-mail : lud_5@ldd.go.th