ภาพโมเสคจากข้อมูลดาวเทียม JERS-1 OPS ภาคเหนือ
 แผนที่ Digital การใช้ที่ดินภาคเหนือ