:: มาตรา 7
ประเภทเอกสารตามมาตรา 7
  1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือตีความ
   
:: มาตรา 9
 ประเภทเอกสารตามมาตรา 9
  1. รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
  2. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 
  3. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
 
-
หนังสือ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2550 (ลงวันที่ 14 พ.ค. 2551)
 
-
หนังสือ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (ลงวันที่ 31 ม.ค. 2550)
  4. รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน 
  5. บัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลดิจิตอลที่ให้บริการแจกฟรีและแบบคิดค่าใช้จ่าย
  6. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
  7. แบบฟอร์มในการขอรับบริการ
 
-
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน
 
-
ใบรับบริการเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลดิจิตอล ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
  8. ข่าวการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  9. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   
:: มาตรา 23
  ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล