คำชี้แจงและข้อเสนอ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน
ของ กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2547