โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   5 (จ.ขอนแก่น) > สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

 

โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา

โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
หมู่ 1 ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี


โทร. 07-2227759
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : เฉลิมพล ดอนเกิด
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7


พันธุ์สงขลา 3

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สงขลา 3 จำนวน - กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif