คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556[กรมพัฒนาที่ดิน]  
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัมนาที่ดิน รอบ 6 เดือน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2555 [กรมพัฒนาที่ดิน]  
แผนการดำเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2555  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2554 [กรมพัฒนาที่ดิน]  
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2554
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [กรมพัฒนาที่ดิน]  
รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน  
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน  
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (คะแนนจากสำนักงาน ก.พ.ร. และ TRIS)  
   
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน  
   
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2550
รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 9 เดือน  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน  
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 [ระดับกระทรวง] 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 [กลุ่มภารกิจ] 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 [กรมพัฒนาที่ดิน] 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 6 เดือน  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 9 เดือน  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน  
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548  
   

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2547

รายละเอียดการลงนามระหว่างรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตกับ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน :
เอกสารประกอบที่ 1
เอกสารประกอบที่ 2
เอกสารประกอบที่ 3
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 6 เดือน
รายชื่อผู้รับผิดชอบตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน