กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมการท่องเที่ยว
 
กรมพลศึกษา
 
สถาบันการพลศึกษา
 
สถาบันการพลศึกษา
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
 
กองบังคับการตำรวงท่องเที่ยว