กระทรวงศึกษาธิการ
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี 
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
องค์การมหาชน/องค์กรในกำกับ
 
มหาวิทยาลัยมหามกุุฏราชวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
 
หน่วยงานทางการศึกษา
 
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV